Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi x 0 là hai giá trị thỏa mãn x 4 – 4x 3 + 8x 2 – 16x + 16 = 0. Chọn câu đúng A. x 0 > 2 B. x 0 < 3 C. x 0 < 1 D. x 0 > 4

Gọi x0 là hai giá trị thỏa mãn x4 – 4x3 + 8x2 – 16x + 16 = 0. Chọn câu đúng

A. x0 > 2     

B. x0 < 3     

C. x0 < 1     

D. x0 > 4

  1. x0 > 2     

  2. x0 < 3   

  3. x0 < 1  

  4.  x0 > 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có x 4 – 4x 3 + 8x 2 – 16x + 16 = 0 ⇔ (x 4 + 8x 2 + 16) – (4x 3 + 16x) = 0 ⇔ (x 2 + 4) 2 – 4x(x 2 + 4) = 0 ⇔ (x 2 + 4)(x 2 + 4 – 4x) = 0 ⇔ (x 2 + 4)(x – 2) 2 = 0 ⇔ x = 2 Vậy x 0 = 2 Đáp án cần chọn là: B. x 0 &lt; 3

Lời giải

Ta có x4 – 4x3 + 8x2 – 16x + 16 = 0

⇔ (x4 + 8x2 + 16) – (4x3 + 16x) = 0

⇔ (x2 + 4)2 – 4x(x2 + 4) = 0

⇔ (x2 + 4)(x2 + 4 – 4x) = 0

⇔ (x2 + 4)(x – 2)2 = 0

Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp có đáp án

⇔ x = 2

Vậy x0 = 2

Đáp án cần chọn là: B. x0 < 3   

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử): 5 x 2 + 14 x − 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG