Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi x 0 < 0 là hai giá trị thỏa mãn x 4 + 2x 3 – 8x – 16 = 0. Chọn câu đúng A. -3 < x 0 < -1 B. x 0 < -3 C. x 0 > -1 D. x 0 = -3

Gọi x0 < 0 là hai giá trị thỏa mãn x4 + 2x3 – 8x – 16 = 0. Chọn câu đúng

A. -3 < x0 < -1

B. x0 < -3    

C. x0 > -1    

D. x0 = -3

  1.  -3 < x0 < -1

  2. x0 < -3  

  3. x0 > -1   

  4. x0 = -3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có x 4 + 2x 3 – 8x – 16 = 0 ⇔ (x 4 + 2x 3 ) – (8x + 16) = 0 ⇔ x 3 (x + 2) – 8(x + 2) = 0 ⇔ (x 3 – 8)(x + 2) = 0 Mà x 0 &lt; 0 nên x 0 = -2 suy ra -3&lt; x 0 &lt; -1 Đáp án cần chọn là: A. -3 &lt; x 0 &lt; -1

Lời giải

Ta có

x4 + 2x3 – 8x – 16 = 0

⇔ (x4 + 2x3) – (8x + 16) = 0

⇔ x3(x + 2) – 8(x + 2) = 0

⇔ (x3 – 8)(x + 2) = 0

Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp có đáp án

Mà x0 < 0 nên x0 = -2 suy ra -3< x0 < -1

Đáp án cần chọn là: A.  -3 < x0 < -1

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu trả lời đúng: Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG