Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi x là giá trị thỏa mãn 5(3x + 5) – 4(2x – 3) = 5x + 3(2x – 12) + 1. Khi đó A. x > 18 B. x < 17 C. 17 < x < 19 D. 18 < x < 20

Gọi x là giá trị thỏa mãn 5(3x + 5) – 4(2x – 3) = 5x + 3(2x – 12) + 1. Khi đó

A. x > 18

B. x < 17

C. 17 < x < 19

D. 18 < x < 20

  1. x > 18 

  2. x < 17 

  3.  17 < x < 19 

  4.  18 < x < 20 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 5(3x + 5) − 4(2x − 3) = 5x + 3(2x − 12) + 1 ⇔ 15x + 25 − 8x + 12 = 5x + 6x – 36 + 1 ⇔ 7x + 37 = 11x − 35 ⇔ 4x = 72 ⇔ x = 18 Vậyx = 18. Suy ra17 &lt; x &lt; 19nên chọn C. Đáp án cần chọn là: C. 17 &lt; x &lt; 19

Lời giải

Ta có

5(3x + 5) − 4(2x − 3) = 5x + 3(2x − 12) + 1

⇔ 15x + 25 − 8x + 12 = 5x + 6x – 36 + 1

⇔ 7x + 37 = 11x − 35

⇔ 4x = 72

⇔ x = 18

Vậy x = 18. 

Suy ra 17 < x < 19 nên chọn C.

Đáp án cần chọn là: C.  17 < x < 19 

1

Câu hỏi tương tự

Tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau: a. 1,6 2 + 4.0,8.3,4 + 3,4 2 b. 3 4 .5 4 – (15 2 + 1)(15 2 – 1) c. x 4 – 12x 3 + 12x 2 – 12x + 111 tại x = 11

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG