Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi z 1 ​ và z 2 ​ là hai nghiệm phức của phương trình z 2 + 2 z + 10 = 0 . Giá trị biểu thức A = ∣ z 1 ​ ∣ 2 + ∣ z 2 ​ ∣ 2 bằng

Gọi là hai nghiệm phức của phương trình . Giá trị biểu thức  bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Ta có:

Đáp án D

Ta có:

 

1

Câu hỏi tương tự

Hai bên sông A và B cách nhau 40 km. Cùng một lúc, một chiếc canô xuôi dòng từ A đến B và một chiếc bè cũng trôi từ A đên sB với vận tốc 3km/h. Sau khi đến B, canô quay về A ngay và gặp chiếc bè ở một...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG