Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi đồ thị hàm số: y= là parabol (P), đồ thị hàm số y=(m+4)x-2m-5 là đường thẳng (d). a. Tìm giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt b. Khi (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B có hoành độ lần lượt là . Tìm các giá trị của m sao cho

Gọi đồ thị hàm số: y=x squared là parabol (P), đồ thị hàm số y=(m+4)x-2m-5 là đường thẳng (d).

a. Tìm giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt

b. Khi (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B có hoành độ lần lượt là x subscript 1 semicolon x subscript 2. Tìm các giá trị của m sao cho x subscript 1 cubed plus x subscript 2 cubed equals 0

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho điểm A (-3;0) và Parabol (P) có phương trình y = x 2 . Hãy tìm tỏa độ của M thuộc (P) để cho độ dài đường thẳng AM nhỏ nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG