Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S và Q là chân đường vuông góc kẻ từ điểm K đến các cạnh AB, AC. Đường thẳng QS cắt BC tại G , đường thẳng GA cắt đường tròn (O ;R ) tại điểm J ( J khác A ). Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCQS . Chứng minh ba điểm I, K, J thẳng hàng.

Gọi S và Q là chân đường vuông góc kẻ từ điểm K đến các cạnh AB, AC. Đường thẳng QS cắt BC tại G , đường thẳng GA cắt đường tròn (O ;R ) tại điểm J ( J khác A ). Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCQS . Chứng minh ba điểm I, K, J thẳng hàng.

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì ASKQlà tứ giác nội tiếp nên: GQ K ​ = B A K Mà B A K = G K S (cùng phụ với SB K ) nên GQ K ​ = G K S Δ GQ K ∽ Δ G K S ( g ⋅ g ) ⇒ G K GQ ​ = GS G K ​ ⇒ G K 2 = GS . GQ (2) Từ (1) và ( 2 ) ⇒ G K 2 = GB . GC JKcắt (O)tại D (Dkhác K)thì AD là đường kính của (O). Gọi Ilà trung điểm KD, Llà trung điểm QC. Khi đó OI là đường trung bình của △ A KD ⇒ O I // A K ⇒ O I ⊥ BC Mà OB=OCnên OIlà trung trực BC(3) Vì KQ / / DC(cùng vuông góc AC) nên KQCD là hình thang. ⇒ I L là đường trung bình của hình thang KQCD ⇒ I L // K Q ⇒ I L ⊥ QC => IL là trung trực của QC (4) Từ (3) và ( 4 ) ⇒ I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BSQC Vậy I, K, Jthẳng hàng.

table attributes columnalign left columnspacing 2em end attributes row cell stack A S K with hat on top plus stack A Q K with hat on top equals 90 to the power of ring operator plus 90 to the power of ring operator equals 180 to the power of ring operator end cell row cell text nên  end text ASKQ space text là tứ giác nội tiếp end text end cell row cell not stretchy rightwards double arrow stack A S Q with hat on top equals stack A K Q with hat on top end cell end table

table attributes columnalign left columnspacing 2em end attributes row cell stack A K Q with hat on top equals stack B C Q space with hat on top text (cùng phụ với  end text stack C K Q with hat on top text ) end text end cell row cell text Do đó  end text stack A S Q with hat on top equals stack B C Q with hat on top end cell row cell text Suy ra  end text B S Q C space text là tứ giác nội tiếp. end text end cell row cell not stretchy rightwards double arrow stack G B S with hat on top equals stack G Q C with hat on top end cell row cell straight capital delta G B S tilde straight triangle G Q C left parenthesis g. g right parenthesis end cell row cell rightwards double arrow fraction numerator G B over denominator G Q end fraction equals fraction numerator G S over denominator G C end fraction rightwards double arrow G B times G C equals G S. G Q left parenthesis 1 right parenthesis end cell end table

Vì ASKQ là tứ giác nội tiếp nên:
(cùng phụ với )
nên

Từ (1) và
table attributes columnalign left columnspacing 2em end attributes row cell stack G J B with hat on top equals stack G C A with hat on top rightwards double arrow straight capital delta G J B tilde straight capital delta G C A rightwards double arrow fraction numerator G J over denominator G C end fraction equals fraction numerator G B over denominator G A end fraction end cell row cell rightwards double arrow G J. G A equals G B times G C end cell row cell not stretchy rightwards double arrow G K squared equals G J times G straight A not stretchy rightwards double arrow fraction numerator G K over denominator G A end fraction equals fraction numerator G J over denominator G K end fraction end cell row cell not stretchy rightwards double arrow straight capital delta G K J tilde straight triangle G A K not stretchy rightwards double arrow stack G J K with hat on top equals stack G K A with hat on top equals 90 to the power of ring operator end cell row cell not stretchy rightwards double arrow AJ perpendicular JK end cell end table
JK cắt (O) tại D (D khác K) thì AD là đường kính của (O).
Gọi I là trung điểm KD, L là trung điểm QC.
Khi đó OI là đường trung bình của
Mà OB=OC nên OI là trung trực BC (3)
Vì KQ / / DC (cùng vuông góc AC ) nên KQCD là hình thang.
là đường trung bình của hình thang KQCD

=> IL là trung trực của QC (4)
Từ (3) và là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BSQC
Vậy I, K, J thẳng hàng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R và tia tiếp tuyến Ax cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Từ điểm M trên Ax kẻ tiếp tuyến thứ hai MC với nửa đường tròn (C là tiếp điểm). AC cắt OM tại ...

66

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG