Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S là tập tất cả các số thực dương thỏa mãn .Xác định số phần tử n của S

Gọi S là tập tất cả các số thực dương thỏa mãn x to the power of x equals x to the power of sin space x end exponent. Xác định số phần tử n của S

  1. n = 0

  2. n = 1

  3. n = 2

  4. n = 3

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chú ý: Sử dụng chức năng Table bấm Mode 7 của MTCT nhập vào hàm: Sau đó chọn Start 0 End 5 Step 0,5 được bảng như hình vẽ ,thấy rằng f(x) > 0 khi x > 0 nên phương trình x = sin x vô nghiệm khi x > 0

x to the power of x equals x to the power of sin x end exponent left right double arrow left square bracket table row cell table row cell x equals 1 end cell row cell x equals sin space x end cell end table end cell end table left right double arrow x equals 1

Chú ý: Sử dụng chức năng Table bấm Mode 7 của MTCT nhập vào hàm:

Sau đó chọn Start 0 End 5 Step 0,5 được bảng như hình vẽ ,thấy rằng f(x) > 0 khi x > 0 nên phương trình x = sin x  vô nghiệm   khi x > 0

5

Câu hỏi tương tự

Đường cong ở hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG