Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi Slà tập tất cả các giá trị của tham số mđể đồ thị hàm số y = 9 x 2 − 5 x + 3 ​ − 3 64 x 3 + 3 x 2 − 5 x + 2 ​ + m x có tiệm cận ngang. Tổng bình phương tất cả các phần tử của Slà

Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang. Tổng bình phương tất cả các phần tử của S là

  1. 10

  2. 15

  3. 50

  4. 51

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x → + ∞ lim ​ y = x → + ∞ lim ​ ( 9 x 2 − 5 x + 3 ​ − 3 64 x 3 + 3 x 2 − 5 x + 2 ​ + m x ) x → + ∞ lim ​ ( 9 x 2 − 5 x + 3 ​ − 3 x + 4 x − 3 64 x 3 + 3 x 2 − 5 x + 2 ​ + ( m − 1 ) x ) Ta có: x → + ∞ lim ​ ( 9 x 2 − 5 x + 3 ​ − 3 x ) = 6 − 5 ​ ; x → + ∞ lim ​ ( 4 x − 3 64 x 3 + 3 x 2 − 5 x + 2 ​ ) = − 16 1 ​ ∗ x → − ∞ lim ​ y = x → − ∞ lim ​ ( 9 x 2 − 5 x + 3 ​ − 3 64 x 3 + 3 x 2 − 5 x + 2 ​ + m x ) x → − ∞ lim ​ ( 9 x 2 − 5 x + 3 ​ + 3 x + 4 x − 3 64 x 3 + 3 x 2 − 5 x + 2 ​ + ( m − 7 ) x ) Ta có: x → − ∞ lim ​ ( 9 x 2 − 5 x + 3 ​ − 3 x ) = 6 5 ​ ; x → − ∞ lim ​ ( 4 x − 3 64 x 3 + 3 x 2 − 5 x + 2 ​ ) = − 16 1 ​ * Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang ⇔ x → − ∞ l im y ​ hoặc x → + ∞ l im y ​ hữu hạn

Ta có:

Ta có:

* Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang  hoặc  hữu hạn 

 

1

Câu hỏi tương tự

Một kĩ sư được nhận lương khởi điểm là 8.000.000 đồng/tháng. Cứ sau 2 năm lương mỗi tháng của kĩ sư đó được tăng thêm 10% so với mức lương hiện tại. Tính tổng số tiền T (đồng) kĩ sư đó nhận được sau 6...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG