Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = x 4 − ( m 2 − 9 ) x 2 + 2021 có 1 cực trị. Số phần tử của tập S là

Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số có 1 cực trị. Số phần tử của tập S là

  1. Vô số

  2. 7

  3. 5

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định với mọi x ∈ R . Ta có: y ′ = 4 x 3 − 2 ( m 2 − 9 ) x y ′ = 0 ⇔ 4 x 3 − 2 ( m 2 − 9 ) x = 0 ⇔ [ x = 0 x 2 = 2 m 2 − 9 ​ ​ Hàm số đã cho có 1 cực trị ⇔ 2 m 2 − 9 ​ ≤ 0 ⇔ − 3 ≤ m ≤ 3 Vậy S = { ± 3 ; ± 2 ; ± 1 ; 0 }

Hàm số xác định với mọi .

Ta có:

Hàm số đã cho có 1 cực trị 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số có hai điểm cực trị trái dấu ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG