Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S là tập nghiệm của phương trình 2 lo g 2 ​ ( 2 x − 2 ) + lo g 2 ​ ( x − 3 ) 2 = 2 trên R .Tổng các phần tử của S bằng

Gọi S là tập nghiệm của phương trình  trên . Tổng các phần tử của S bằng

  1. 8

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: { x > 1 x  = 3 ​ 2 lo g 2 ​ ( 2 x − 2 ) + lo g 2 ​ ( x − 3 ) 2 = 2 ⇔ lo g 2 ​ ( 2 x − 2 ) 2 + lo g 2 ​ ( x − 3 ) 2 = 2 ⇔ lo g 2 ​ [ ( 2 x − 2 ) ( x − 3 ) ] 2 = 2 ⇔ ( 2 x 2 − 8 x + 6 ) 2 = 2 2 ⇔ [ 2 x 2 − 8 x + 6 = 2 2 x 2 − 8 x + 6 = − 2 ​ ⇔ [ x 2 − 4 x + 2 = 0 ( 1 ) x 2 − 4 x + 4 = 0 ( 2 ) ​ + ) ( 1 ) ⇔ [ x = 2 + 2 ​ x = 2 − 2 ​ ( l ) ​ + ) ( 2 ) ⇔ x = 2 ⇒ S = { 2 ; 2 + 2 ​ } Vậy tổng các nghiệm của S là: 2 + 2 + 2 ​ = 4 + 2 ​ .

Điều kiện: 

Vậy tổng các nghiệm của S là: .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x + y − z − 3 = 0 vàđiểm A ( 2 ; 2 ; −2 ). Gọi A' = ( a; b; c) là điểm đối xứng với A qua (P). Giá trị của c bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG