Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình đúng với mọi x ∈ R. Tổng giá trị của tất cả các phân tử thuộc S bằng

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trìnhdisplay style m to the power of 2 end exponent open parentheses x to the power of 4 end exponent greater or equal than 1 close parentheses plus m open parentheses x to the power of 2 end exponent greater or equal than 1 close parentheses greater or equal than 6 not stretchy left parenthesis x greater or equal than 1 not stretchy right parenthesis minus 0 đúng với mọi xR. Tổng giá trị của tất cả các phân tử thuộc S bằng

  1. 1

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Xét hàm số . Ta có f(1)=0 do đó để f(x) ≥ 0 , ∀ x thì trước tiên f(x) không đổi dấu đi qua điểm x=1, do đó Vậy tổng các phần tử cần tìm bằng 1 − 2 3 ​ = 2 − 1 ​

Chọn C

Xét hàm số display style f not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis equals m to the power of 2 end exponent open parentheses x to the power of 4 end exponent minus 1 close parentheses plus m open parentheses x to the power of 2 end exponent minus 1 close parentheses minus 6 not stretchy left parenthesis x minus 1 not stretchy right parenthesis. Ta có f(1)=0 do đó để f(x) thì trước tiên f(x) không đổi dấu đi qua điểm x=1, do đó 

display style f to the power of straight prime end exponent not stretchy left parenthesis 1 not stretchy right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow 4 m to the power of 2 end exponent plus 2 m minus 6 equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell m equals 1 end cell row cell m equals negative 3 over 2 end cell end table close text .  end text

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell T h ử space l ạ i space m equals 1 not stretchy rightwards double arrow f left parenthesis x right parenthesis equals x to the power of 4 plus x squared minus 6 x plus 4 space space end cell row cell equals left parenthesis x minus 1 right parenthesis squared open parentheses x squared plus 2 x plus 4 close parentheses greater or equal than 0 comma straight for all x left parenthesis t divided by m right parenthesis end cell row cell V ớ i space m equals negative 3 over 2 not stretchy rightwards double arrow f left parenthesis x right parenthesis equals 9 over 4 open parentheses x to the power of 4 minus 1 close parentheses minus 3 over 2 open parentheses x squared minus 1 close parentheses minus 6 left parenthesis x minus 1 right parenthesis end cell row cell equals left parenthesis x minus 1 right parenthesis squared open parentheses 9 over 4 x squared plus 9 over 2 x plus 21 over 4 close parentheses greater or equal than 0 comma straight for all x left parenthesis t divided by m right parenthesis end cell end table space

Vậy tổng các phần tử cần tìm bằng 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình tiếp tuyến vớiđồ thị hàm số y = x − 1 2 x ​ tại điểm có tung độ bằng 3 là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG