Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số y = x 4 − 2 m x 2 + 2 m + m 4 có 3 điểm cực trị đồng thời các điểm cực trị của đồ thị lập thành tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 1. Tính tổng các phần tử của S.

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số  có 3 điểm cực trị đồng thời các điểm cực trị của đồ thị lập thành tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 1. Tính tổng các phần tử của S.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để hàm số có 3 điểm cực trị thì phương trình y ′ = 0 có 3 nghiệm phân biệt ⇔ m > 0 Khi đó ta có: Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, khi đó ta có: S △ A BC ​ = 4 R A B . A C . BC ​ ⇔ m 2 m ​ = 4 ( m + m 4 ) 2 m ​ ​ ⇔ m + m 4 = 2 m 2 Khi đó tổng các phần tử của S là:

Để hàm số có 3 điểm cực trị thì phương trình  có 3 nghiệm phân biệt 
Khi đó ta có:

Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, khi đó ta có:

Khi đó tổng các phần tử của S là:

 


 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG