Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi Slà tập hợp các giá trị nguyên mđể đồ thị hàm số y = ∣ ∣ ​ 3 x 4 − 8 x 3 − 6 x 2 + 24 x − m ∣ ∣ ​ có 7 điểm cực trị. Tính tổng các phần tử của S

Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên m để đồ thị hàm số  có 7 điểm cực trị. Tính tổng các phần tử của S

  1. 42

  2. 30

  3. 50

  4. 63

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt g ( x ) = 3 x 4 − 8 x 3 − 6 x 2 + 24 x − m . Ta có số điểm cực trị của hàm số y = ∣ ∣ ​ 3 x 4 − 8 x 3 + 24 x − m ∣ ∣ ​ bằng a + b . Với a là số điểm cực trị của hàm g ( x ) và b là số nghiệm đơn (bội lẻ) của phương trình g ( x ) = 0. Xét hàm số g ( x ) = 3 x 4 − 8 x 3 − 6 x 2 + 24 x − m ta có g ′ ( x ) = 12 x 3 − 24 x 2 − 12 x + 24 = 12 ( x + 1 ) ( x − 2 ) ( x − 1 ) suy ra hàm số g(x) có 3 điểm cực trị. Xét phương trình g ( x ) = 0 ⇔ g ( x ) = 3 x 4 − 8 x 3 − 6 x 2 + 24 x − m = 0 ⇔ 3 x 4 − 8 x 3 − 6 x 2 + 24 x = m . Đồ thị hàm số y = ∣ g ( x ) ∣ có 7 điểm cực trị khi phương trình g ( x ) = 0 có đúng 4 nghiệm phân biệt tương đương với hai đồ thị hàm số y = 3 x 4 − 8 x 3 − 6 x 2 + 24 x và y = m có 4 giao điểm phân biệt. Từ bảng biến thiên ta có phương trình g ( x ) = 0 có 4 nghiệm phân biệt khi 8 < m < 13. Mà m ∈ Z nên m ∈ { 9 ; 10 ; 11 ; 12 } . Vậy tổng các giá trị của tham số m là S = 9 + 10 + 11 + 12 = 42.

Đặt .  Ta có số điểm cực trị của hàm số

 bằng .  Với a  là số điểm cực trị của hàm  và b là số nghiệm đơn (bội lẻ) của phương trình

Xét hàm số  ta có

 suy ra hàm số g(x)  có 3 điểm cực trị.

Xét phương trình

.   

Đồ thị hàm số  có 7 điểm cực trị khi phương trình  có đúng 4 nghiệm phân biệt tương đương với hai đồ thị hàm số  và  có 4 giao điểm phân biệt.

Từ bảng biến thiên ta có phương trình  có 4 nghiệm phân biệt khi

 nên .  Vậy tổng các giá trị của tham số m  là

1

Câu hỏi tương tự

Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng 1mvà 1,2m.Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thế ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG