Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S là tập chứa các giá trị nguyên của m để phương trình có 3 nghiệm thực phân biệt. Tính tổng các phần tử của tập S.

Gọi S là tập chứa các giá trị nguyên của m để phương trình begin mathsize 16px style e to the power of 3 x cubed minus 18 x plus 30 minus m end exponent plus e to the power of x cubed minus 6 x plus 10 minus m end exponent minus e to the power of 2 m end exponent equals 1 end style có 3 nghiệm thực phân biệt. Tính tổng các phần tử của tập S.

  1. 110

  2. 106

  3. 126

  4. 24

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt . Ta có phương trình e 3 t − m + e t − m − e 2 m = 1 ⇔ e 3 t + e t = e 3 m + e m (1) . Xét hàm số xác định trên . Ta có . Suy ra đồng biến trên Từ (1) , ta có Suy ra hay (2) . Phương trình có 3 nghiệm thực phân biệt khi phương trình (2) có 3 nghiệm thực phân biệt. Xét hàm số với . . Ta có bảng biến thiên của : Dựa vào bảng biến thiên, phương trình (2) có 3 nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi .

Đặt begin mathsize 16px style t equals x cubed minus 6 x plus 10 end style .

Ta có phương trình  (1) .

Xét hàm số begin mathsize 16px style f left parenthesis x right parenthesis equals e to the power of 3 x end exponent plus e to the power of x end style  xác định trên begin mathsize 16px style straight real numbers end style .

Ta có begin mathsize 16px style f left parenthesis x right parenthesis equals 3 e to the power of 3 x end exponent plus e to the power of x greater than 0 comma space for all x element of straight real numbers end style .

Suy ra begin mathsize 16px style f left parenthesis x right parenthesis end style  đồng biến trên begin mathsize 16px style straight real numbers end style

Từ (1) , ta có begin mathsize 16px style f left parenthesis t right parenthesis equals f left parenthesis m right parenthesis end style

Suy ra begin mathsize 16px style t equals m end style  hay begin mathsize 16px style x cubed minus 6 x plus 10 equals m end style (2) .

Phương trình begin mathsize 16px style e to the power of 3 x cubed minus 18 x plus 30 minus m end exponent plus e to the power of x cubed minus 6 x plus 10 minus m end exponent minus e to the power of 2 m end exponent equals 1 end style  có 3  nghiệm thực phân biệt khi phương trình (2)  có 3  nghiệm thực phân biệt.

Xét hàm số  begin mathsize 16px style g left parenthesis x right parenthesis equals x cubed minus 6 x plus 10 end style với begin mathsize 16px style x element of straight real numbers end style .

begin mathsize 16px style g to the power of apostrophe open parentheses x close parentheses equals 3 x squared minus 6 equals 3 open parentheses x squared minus 2 close parentheses semicolon g apostrophe open parentheses x close parentheses equals 0 left right double arrow x equals end stylebegin mathsize 16px style plus-or-minus square root of 2 end style .

Ta có bảng biến thiên của begin mathsize 16px style g left parenthesis x right parenthesis end style:

Dựa vào bảng biến thiên, phương trình (2)  có 3  nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi begin mathsize 16px style 10 minus 4 square root of 2 less than m less than 10 plus 4 square root of 2 end style .

1

Câu hỏi tương tự

Bác An có mảnh ruộng hình Elip có độ dài trục lớn bằng 100m, độ dài trục bé bằng 80m. Với chủ trương xây dựng kinh tế nông thôn mới, bác định chuyển đổi canh tác bằng cách đào một cái ao hình Elip ở c...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG