Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S là tập các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được chọn từ các số 0, 1, 2, 3, ,4 ,5 ,6. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S . Tính xác suất để số được chọn là số chẵn đồng thời chữ số hàng đơn vị bằng tổng các chữ số hàng chục, trăm và nghìn. A. B. C. D.

Gọi S là tập các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được chọn từ các số 0, 1, 2, 3, ,4 ,5 ,6. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S.

Tính xác suất để số được chọn là số chẵn đồng thời chữ số hàng đơn vị bằng tổng các chữ số hàng chục, trăm và nghìn.

A. 1 half

B. 1 over 8

C. 1 over 40

D. 2 over 3

  1. 1 half

  2. 1 over 8

  3. 1 over 40

  4. 2 over 3

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng C. Gọi số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau đôi một được chọn từ các chữ số 0; 1; 2; 3;4;5;6 là . a có 6 cách chọn; các số còn lại có cách chọn. Suy ra số phần tử của S là Do đó . Gọi A là biến cố: (Gv Văn Phú Quốc 2018) “số được chọn là số chẵn đồng thời chữ số hàng đơn vị bằng tổng các chữ số hàng chục, trăm và nghìn”. Số được chọn thỏa mãn yêu cầu đề bài nếu: .* Trường hợp 1: Số có dạng với suy ra tập là . Vì a,b,c đôi một khác nhau nên có 2 cách chọn a; 2 cách chọn b; 1 cách chọn c. Do đó số các số thuộc dạng này là . * Trường hợp 2:Số có dạng với suy ra tập có thể là một trong các tập . + Nếu là tập hoặc thì mỗi trường hợp có 4 số (tương tự trường hợp trên) + Nếu là tập thì có số. Do đó số các số thuộc dạng này là . Qua hai trường hợp trên, ta suy ra . Vậy xác suất cần tìm là .

Đáp án đúng C. 1 over 40

Gọi số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau đôi một được chọn từ các chữ số 0; 1; 2; 3;4;5;6 là stack a b c d with bar on top.

a có 6 cách chọn; các số còn lại có A subscript 6 superscript 3 cách chọn. Suy ra số phần tử của S là 6. A subscript 6 superscript 3 equals 720

Do đó n open parentheses capital omega close parentheses equals 720.

Gọi A là biến cố: (Gv Văn Phú Quốc 2018) “số được chọn là số chẵn đồng thời chữ số hàng đơn vị bằng tổng các chữ số hàng chục, trăm và nghìn”.

Số được chọn thỏa mãn yêu cầu đề bài nếu:

.* Trường hợp 1:  Số có dạng stack a b c 4 with bar on top với a plus b plus c equals 4 suy ra tập open curly brackets a semicolon b semicolon c close curly brackets là open curly brackets 0 semicolon 1 semicolon 3 close curly brackets. Vì a,b,c đôi một khác nhau nên có 2 cách chọn a; 2 cách chọn b; 1 cách chọn c. Do đó số các số thuộc dạng này là 2.2.1 equals 4.

* Trường hợp 2:Số có dạng stack a b c 6 with bar on top với a plus b plus c equals 6 suy ra tập open curly brackets a semicolon b semicolon c close curly brackets có thể là một trong các tập open curly brackets 0 semicolon 1 semicolon 5 close curly brackets comma open curly brackets 0 semicolon 2 semicolon 4 close curly brackets comma open curly brackets 1 semicolon 2 semicolon 3 close curly brackets.

+ Nếu open curly brackets a semicolon b semicolon c close curly brackets là tập open curly brackets 0 semicolon 1 semicolon 5 close curly brackets hoặc open curly brackets 0 semicolon 2 semicolon 4 close curly brackets thì mỗi trường hợp có 4 số (tương tự trường hợp trên)

+ Nếu open curly brackets a semicolon b semicolon c close curly brackets là tập open curly brackets 1 semicolon 2 semicolon 3 close curly brackets thì có P subscript 3 equals 3 factorial equals 6số.

Do đó số các số thuộc dạng này là 4 plus 4 plus 6 equals 14.

Qua hai trường hợp trên, ta suy ra n open parentheses A close parentheses equals 14 plus 4 equals 18.

Vậy xác suất cần tìm là P open parentheses A close parentheses equals fraction numerator n open parentheses A close parentheses over denominator n open parentheses capital omega close parentheses end fraction equals 18 over 720 equals 1 over 40.

1

Câu hỏi tương tự

Cho 2018 tập hợp mà mỗi tập chứa đúng 45 phần tử. Biết rằng hai tập hợp tùy ý trong các tập này đều có đúng một phần tử chung. Chứng minh rằng tồn tại một phần tử thuộc tất cả 2018 tập hợp đã cho.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG