Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S là tập các giá trị nguyên của m sao cho hàm số y = 3 1 ​ x 3 − x 2 + m x + 2018 nghịch biến trên khoảng (1;2) và đồng biến trên khoảng (3;4). Tính số phần tử của S.

Gọi S là tập các giá trị nguyên của m sao cho hàm số nghịch biến trên khoảng (1;2) và đồng biến trên khoảng (3;4). Tính số phần tử của S.

  1. 10.     

  2. 9.  

  3. 4.   

  4. 5. 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Tập xác định D=R. Ta có y ′ = x 2 − 2 x + m , ∀ x ∈ R . Hàm số nghịch biến trên khoảng (1;2) và đồng biến trên khoảng (3;4) khi và chỉ khi phương trình y\'=0 có hai nghiệm phân biệt x 1 ​ , x 2 ​ thỏa mãn x 1 ​ ≤ 1 < 2 ≤ x 2 ​ ≤ 3. Điều này xảy ra khi và chỉ khi ⎩ ⎨ ⎧ ​ 1 − m > 0 1 − ( 1 − m ) ​ ≤ 1 2 ≤ 1 + ( 1 − m ) ​ ≤ 3 ​ ⇔ { m < 1 1 ≤ ( 1 − m ) ​ ≤ 2 ​ ⇔ { m < 1 − 3 ≤ m ≤ 0 ​ ⇔ − 3 ≤ m ≤ 0. Suy ra S={-3;-2;-1;0}.

Chọn C
Tập xác định D=R.
Ta có
Hàm số nghịch biến trên khoảng (1;2) và đồng biến trên khoảng (3;4) khi và chỉ khi phương trình y\'=0 có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn Điều này xảy ra khi và chỉ khi

Suy ra S={-3;-2;-1;0}.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 4 − 2 ( m + 1 ) x 2 + m 2 với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG