Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S là tập các giá trị nguyên m để phương trình 9. ( 10 ​ + 3 ) x + ( 10 ​ − 3 ) x − m + 2020 = 0 có đúng hai nghiệm âm phân biệt. Số tập con của S là

Gọi S là tập các giá trị nguyên m để phương trình  có đúng hai nghiệm âm phân biệt. Số tập con của S là

  1. 7

  2. 3

  3. 6

  4. 8

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Do ( 10 ​ + 3 ) x . ( 10 ​ − 3 ) x = 1 nên: Đặt ( 10 ​ + 3 ) x = t với t > 0 ⇒ ( 10 ​ − 3 ) x = t 1 ​ , ta có phương trình 9 t + t 1 ​ − m + 2020 = 0 ⇔ m = 9 t + t 1 ​ + 2020 ( ∗ ) Phương trình đã cho có đúng hai nghiệm âm phân biệt ⇔ ( ∗ ) có hai nghiệm t ∈ ( 0 ; 1 ) Xét hàm số f ( t ) = 9 t + t 1 ​ + 2020 ⇒ f ′ ( t ) = 9 − t 2 1 ​ f ′ ( t ) = 0 ⇔ t = ± 3 1 ​ Bảng biến thiên: Do đó, m ∈ ( 2026 ; 2029 ) . Do m ∈ Z ⇒ S = { 2027 ; 2028 ; 2029 } Vậy số tập con của S là 3

Chọn B

Do  nên:

Đặt  với , ta có phương trình

Phương trình đã cho có đúng hai nghiệm âm phân biệt

 có hai nghiệm 

Xét hàm số 

                  

Bảng biến thiên: 

Do đó, .

Do 

Vậy số tập con của S là 3

7

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG