Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S là diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y = f(x), trục hoành và 2 đường thẳng x = 1; x = 2 trong hình vẽ bên. Đặt S 1 ​ = ∫ − 1 0 ​ f ( x ) d x ; S 2 ​ = ∫ 0 2 ​ f ( x ) d x . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Gọi S là diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y = f(x), trục hoành và 2 đường thẳng x = 1; x = 2 trong hình vẽ bên.

Đặt . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

  1. S = S1 + S2

  2. S = - S1 - S2

  3. S = S1 - S2

  4. S = S1 - S2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.S = S 1 -S 2 Ta có: = S 1 + S 2 = S 2 - S 1

ĐÁP ÁN D. S = S1 - S

Ta có:

= S1 + S2 = S2 - S1

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 số dương x, y, z thoả mãn hệthức x + y + z = 3 x yz ​ . Chứng minh rằng: x ≤ 6 2 3 ​ − 3 ​ ( y + z )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG