Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số y = x 2 + 3 , y = 4 x .Xác định mệnh đề đúng?

Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số . Xác định mệnh đề đúng?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Phương trình hoành độ giao điểm: x 2 + 3 = 4 x ⇔ [ x = 1 x = 3 ​ Diện tích hình phẳng là S = ∫ 1 3 ​ ∣ ∣ ​ x 2 − 4 x + 3 ∣ ∣ ​ d x

Đáp án D

Phương trình hoành độ giao điểm: 
Diện tích hình phẳng là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình bên dưới. Hàm số g ( x ) = f ( f ( x ) ) có bao nhiêu điểm cực trị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG