Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S = [a;b] là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để với mọi số thực x ta có ∣ ∣ ​ x 2 − m x + 4 x 2 + x + 4 ​ ∣ ∣ ​ ≤ 2 . Tính tổng a + b

Gọi S = [a;b] là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để với mọi số thực x ta có . Tính tổng a + b

  1. a + b = 0

  2. a + b = 1

  3. a + b = -1

  4. a + b = 4

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện x 2 − m x + 4  = 0 , ∀ x ∈ R nên suy ra x 2 − m x + 4 > 0 , ∀ x ∈ R Mà x 2 + x + 4 > 0 , ∀ x ∈ R nên ta có ∣ ∣ ​ x 2 − m x + 4 x 2 + x + 4 ​ ∣ ∣ ​ ≤ 2 , ∀ x ∈ R ⇔ x 2 − m x + 4 x 2 + x + 4 ​ ≤ 2 , ∀ x ∈ R ⇔ x 2 + x + 4 ≤ 2 ( x 2 − m x + 4 ) , ∀ x ∈ R ⇔ x 2 − ( 2 m + 1 ) x + 4 ≥ 0 , ∀ x ∈ R ⇔ △ ≤ 0 ⇔ ( 2 m + 1 ) 2 − 16 ≤ 0 ⇔ − 2 5 ​ ≤ m ≤ 2 3 ​ . Vậy a = − 2 5 ​ , b = 2 3 ​ nên a + b = -1 Chọn đáp án C

Điều kiện  nên suy ra 

Mà  nên ta có

Vậy  nên a + b = -1 

Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bất phương trình x ​ − 2 x < 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG