Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi R là bán kính đường tròn x 2 + y 2 + 2 x − 4 y − 4 = 0 . Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của R ?

Gọi R là bán kính đường tròn . Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của R ?

  1. 3;

  2. 9;

  3. 1 ;

     

  4. 24 .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bán kính đường tròn x 2 + y 2 + 2 x − 4 y − 4 = 0 là R = 1 2 + ( − 2 ) 2 + 4 ​ = 3

Bán kính đường tròn

 

1

Câu hỏi tương tự

Nếu elip có một tiêu điểm F 1 ​ ( − 3 ​ ; 0 ) và độ dài trục lớn bằng 10 thì có phương trình chính tắc là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG