Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

G ọ i P a l à m ặ t ph ẳ ng qua 3 đ iểm M,N,I . Ch ứ ng minh răng m ặ t ph ẳ ng P a lu ô n lu ô n song song v ớ i nhau khi a∈[0;] . Tinh kho à ng c á ch t ừ a đế n P a v à t í nh di ệ n t í ch tam gi á c MNI theo a . X á c đị nh M để di ệ n t í ch đó nh ỏ nh ấ t.

Gi Pa là mt phng qua 3 điểm M,N,I. Chng minh răng mt phng Pa luôn luôn song song vi nhau khi a∈[0;].

Tinh khoàng cách t a  đến P a và tính din tích tam giác MNI theo a . Xác định M

 để din tích đó nh nht.
 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tinh di ệ n t í ch tam gi á c ACD ' Ch ọ n h ệ tr ụ c Oxyz nh ư sau: G ố c O≡A . Tr ụ c Ox đ i qua AB Truc Oy di qua AD . Tr ụ c Oz di qua AA + Khi đó : A(0;0;0);B(a;0;0);C(a;b;0) D(0;b;c); A ' (0;0;c); D ' (0;b;c) Ta c ó : ⇒ [ AC , AD ] = ( bc ; − ac ; ab ) ⇒ S A C D ​ = 2 1 ​ ∣ [ AC , AD ] ∣ = 2 1 ​ b 2 c 2 + a 2 c 2 + a 2 b 2 ​ 2. Tinh th ể tich t ử di ệ n D'DMN M l à trung đ i ể m l à trung đ i ể m

Tinh din tích tam giác ACD  ' Chn h trc Oxyz như sau:
G
c O≡A . Trc Ox  đi qua AB 
Truc Oy  di qua AD . Trc Oz  di qua AA + 
Khi đó: A(0;0;0);B(a;0;0);C(a;b;0) 
D(0;b;c); A ' (0;0;c); D ' (0;b;c) 
Ta có: AC with minus on top equals left parenthesis straight a semicolon straight b semicolon 0 right parenthesis semicolon AD with rightwards arrow on top equals left parenthesis 0 semicolon straight b semicolon straight c right parenthesis

2. Tinh th tich t din D'DMN
M  là trung đim AB rightwards double arrow straight M open parentheses straight a over 2 semicolon 0 semicolon 0 close parentheses semicolon straight N là trung đim BC rightwards double arrow straight N open parentheses a semicolon straight b over 2 semicolon 0 close parentheses
rightwards double arrow DM with minus on top equals open parentheses straight a over 2 semicolon minus straight b semicolon 0 close parentheses semicolon blank DN with minus on top equals open parentheses straight a semicolon minus straight b over 2 semicolon 0 close parentheses rightwards double arrow left square bracket DM with minus on top comma DN with minus on top right square bracket equals open parentheses 0 semicolon 0 semicolon fraction numerator 3 ab over denominator 4 end fraction close parentheses DD with minus on top to the power of straight apostrophe equals left parenthesis 0 semicolon 0 semicolon c right parenthesis rightwards double arrow left square bracket DM with rightwards arrow on top comma DN with rightwards arrow on top right square bracket stack DD to the power of straight apostrophe with minus on top equals fraction numerator 3 abc over denominator 4 end fraction rightwards double arrow straight V subscript straight D to the power of straight apostrophe BMN end subscript equals 1 over 6 left square bracket DM with minus on top comma DN with minus on top right square bracket times DD with minus on top equals 1 1 over 6 times fraction numerator 3 abc over denominator 4 end fraction equals abc over 8.

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tọa độ điểm H là hình chếu của A ( − 2 ; 1 ; 0 ) trên đường thẳng BC với B ( 0 ; 3 ; − 1 ) , C ( − 1 ; 0 ; 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG