Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

G ọ i O là t â m c ủ a h ì nh thoi ABCD c ạ nh a v ới OB = 3 a 3 ​ ​ Trên đườ ng th ẳ ng vu ô ng g ó c v ớ i m ặ t ph ẳ ng (ABCD) t ạ i O lây di ể m S v ớ i SB=a . Ch ử ng minh răng tam gi á c SAC vu ô ng v à SCB⊥DB . T í nh g ó c ph ẳ ng nh ị di ệ n c ạ nh SA v à t í nh kho ả ng c á ch gi ữ a SA v ả BD .

Gi O  là tâm ca hình thoi ABCD  cnh a  với  Trên đường thng vuông góc vi mt phng (ABCD) ti O lây dim S vi SB=a.

 

Chng minh răng tam giác SAC vuông và SCB⊥DB.

Tính góc phng nh din cnh SA và tính khong cách gia SA v BD.

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ch ứ ng minh tam gi á c SAC vu ô ng v à SC⊥BD O A = A B 2 − O B 2 ​ = a 2 − 3 a 2 ​ ​ = 3 a 6 ​ ​ SO = SB 2 − OB 2 ​ = a 2 − 3 a 2 ​ ​ = 3 a 6 ​ ​ SO=OA=OC⇒△SAC = vu ô ng t ạ i S T a c ó : BD⊥AC;BD⊥SO ⇒BD⊥(SAC)⇒BD⊥SC Tinh g ó c ph ẳ ng nh ị di ệ n c ạ nh SA G ố c O l à t â m h ì nh thoi; Ox đ i qua OA;Oy đ i qua OB;Oz đ i qua OS . Khi đó G ó c ph ẳ ng nh ị di ệ n c ạ nh SA cho b ở i: Vậy α = 9 0 ∘ .. T í nh kho ả ng c á ch gi ữ a SA v à BD :G ọ i H l à trung đ i ể m c ú a SA , ta c ó : OH⊥SA (v ì △SOA vu ô ng c â n).V à OH⊥SBD (v ì BD⊥(SOA) ) ⇒OH l à đ o ạ n vu ô ng g ó c chung c ủ a SA v à BD . Ta c ó : SA = OA 2 ​ = 3 a 6 ​ ​ ⋅ 2 ​ = 3 2 a 3 ​ ​ ⇒ OH = 2 SA ​ = 3 a 3 ​ ​ Vậy d ( SA , BD ) = OH = 3 a 3 ​ ​

Chng minh tam giác SAC  vuông và SC⊥BD 


SO=OA=OC⇒△SAC =vuông ti S 
T a có: BD⊥AC;BD⊥SO 
⇒BD⊥(SAC)⇒BD⊥SC 

Tinh góc phng nh din cnh SA 
Gc O là tâm hình thoi;
Ox  đi qua OA;Oy  đi qua OB;Oz  đi qua OS .

Khi đó begin mathsize 10px style table row cell straight A equals open parentheses fraction numerator straight a square root of 6 over denominator 3 end fraction semicolon 0 semicolon 0 close parentheses semicolon straight B open parentheses 0 semicolon fraction numerator straight a square root of 3 over denominator 3 end fraction semicolon 0 close parentheses semicolon straight S open parentheses 0 semicolon 0 semicolon fraction numerator straight a square root of 6 over denominator 3 end fraction close parentheses semicolon straight D open parentheses 0 semicolon minus fraction numerator straight a square root of 3 over denominator 3 end fraction semicolon 0 close parentheses end cell row cell SA with rightwards arrow on top equals open parentheses fraction numerator straight a square root of 6 over denominator 3 end fraction semicolon 0 semicolon minus fraction numerator straight a square root of 6 over denominator 3 end fraction close parentheses semicolon SB with rightwards arrow on top equals open parentheses 0 semicolon fraction numerator straight a square root of 6 over denominator 3 end fraction semicolon minus fraction numerator straight a square root of 6 over denominator 3 end fraction close parentheses end cell row cell SD with rightwards arrow on top equals open parentheses 0 semicolon minus fraction numerator straight a square root of 6 over denominator 3 end fraction semicolon minus fraction numerator straight a square root of 6 over denominator 3 end fraction close parentheses times Mạ t text  phẳng  end text left parenthesis SAB right parenthesis text  và (SAD) có phap vecto  end text end cell row cell stack straight n subscript 1 with rightwards arrow on top equals left square bracket SA with rightwards arrow on top comma SB with rightwards arrow on top right square bracket equals open parentheses fraction numerator straight a squared square root of 2 over denominator 3 end fraction semicolon fraction numerator 2 straight a squared over denominator 3 end fraction semicolon fraction numerator straight a squared square root of 2 over denominator 3 end fraction close parentheses text  hay  end text left parenthesis square root of 2 semicolon 2 semicolon square root of 2 right parenthesis end cell row cell stack straight n subscript 2 with rightwards arrow on top equals left square bracket SA with rightwards arrow on top comma SD with rightwards arrow on top right square bracket equals open parentheses negative fraction numerator straight a squared square root of 2 over denominator 3 end fraction semicolon fraction numerator 2 straight a squared over denominator 3 end fraction semicolon minus fraction numerator straight a squared square root of 2 over denominator 3 end fraction close parentheses text  hay  end text left parenthesis negative square root of 2 semicolon 2 semicolon minus square root of 2 right parenthesis end cell end table end style

Góc phng nh din cnh SA cho bi: cos invisible function application alpha equals fraction numerator stack n subscript 1 with rightwards arrow on top times stack n subscript 2 with rightwards arrow on top over denominator open vertical bar stack n subscript 1 with rightwards arrow on top close vertical bar times open vertical bar n subscript 2 close vertical bar end fraction equals fraction numerator negative 2 plus 4 minus 2 over denominator square root of 8 times square root of 8 end fraction equals 0

Vậy 

Tính khong cách gia SA  và BD  :Gi H  là trung đim cúa SA , ta có:
OH⊥SA  (vì △SOA  vuông cân).Và OH⊥SBD  (vì BD⊥(SOA)  )
⇒OH  là đon vuông góc chung ca SA  và BD .
Ta c
ó

Vậy 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tọa độ điểm H là hình chếu của A ( − 2 ; 1 ; 0 ) trên đường thẳng BC với B ( 0 ; 3 ; − 1 ) , C ( − 1 ; 0 ; 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG