Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

G ọ i n l à s ố nguy ê n d ươ ng b ấ t k ỳ a. T í nh tich ph â n: b, chứng minh rằng 2 1 ​ C n 0 ​ − 4 1 ​ C n 1 ​ + 6 1 ​ C n 2 ​ − 8 1 ​ C n 3 ​ + ⋯ + 2 n + 2 ( − 1 ) n ​ C n n ​ = 2 ( n + 1 ) 1 ​ ( C k n ​ l à t ỏ h ợ p ch ậ p k c ủ a n ph ẩ n t ử )

Gi n là s nguyên dương bt k
a. Tính tich phân:J equals integral subscript 0 superscript 1   x open parentheses 1 minus x squared close parentheses to the power of n d x

b, chứng minh rằng 

 

(  là t hp chp k ca n phn t)

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tính Biết nên Do đó

Tính J equals integral subscript 0 superscript 1   x open parentheses 1 minus x squared close parentheses to the power of n d x

Biết straight d open parentheses 1 minus straight x squared close parentheses equals negative 2 xdx nên xdx equals negative 1 half text end text straight d open parentheses 1 minus straight x squared close parentheses

Do đó J equals integral subscript 0 superscript 1   open parentheses 1 minus x squared close parentheses to the power of n x d x

equals negative 1 half stretchy integral subscript 0 superscript 1   open parentheses 1 minus x squared close parentheses to the power of n d open parentheses 1 minus x squared close parentheses table attributes columnalign right end attributes row blank cell blank equals negative open 1 half fraction numerator open parentheses 1 minus x squared close parentheses to the power of n plus 1 end exponent over denominator n plus 1 end fraction close vertical bar subscript 0 superscript 1 end cell row blank cell J equals fraction numerator 1 over denominator 2 left parenthesis n plus 1 right parenthesis end fraction end cell end table

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG