Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y = f ( x ) = 1 − x 2 x + 1 ​ trên đoạn [ 2 ; 4 ] .Giá trị của M − m bằng ?

Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Giá trị của  bằng ?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Hàm số liên tục trên [ 2 ; 4 ] . f ′ ( x ) = ( 1 − x ) 2 3 ​ > 0 nên hàm số đồng biến trên [ 2 ; 4 ] nên: Giá trị nhỏ nhất của f ( x ) trên [ 2 ; 4 ] bằng -3, đạt được tại x = 4 . Suy ra M = − 3 Giá trị nhỏ nhất của f ( x ) trên [ 2 ; 4 ] bằng -5, đạt được tại x = 2 . Suy ra m = − 5 Vậy M − m = − 3 − ( − 5 ) = 2

Đáp án B

Hàm số liên tục trên  nên hàm số đồng biến trên  nên: 

Giá trị nhỏ nhất của  trên  bằng -3, đạt được tại . Suy ra 

Giá trị nhỏ nhất của  trên  bằng -5, đạt được tại . Suy ra 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số phức z thỏa mãn ( z + i ) ( z + 2 ) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG