Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y = x 3 − 3 x + 2 trên đoạn [ 0 ; 2 ] . Khi đó tổng M + m bằng

Gọi Mm lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Khi đó tổng  bằng
 

  1. 6

  2. 2

  3. 4

  4. 16

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có y ′ = 3 x 2 − 3 x y ′ = 0 ⇔ [ x = 0 ∈ [ 0 ; 2 ] x = 1 ∈ [ 0 ; 2 ] ​ y ( 0 ) = 2 , y ( 2 ) = 4 , y ( 1 ) = 0 Vậy M = 4 ; m = 0 , do đó M + m = 4

Chọn C

Ta có 

Vậy , do đó 

1

Câu hỏi tương tự

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG