Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi M,N là hai giao điểm của đường thẳng d; y=x+1 và đồ thị y = x − 1 2 x + 4 ​ . Hoành độ trung điểm I của MN là

Gọi M,N là hai giao điểm của đường thẳng d; y=x+1  và đồ thị . Hoành độ trung điểm I của MN là

  1. 1

  2. 2

R. Roboteacher115

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình x + 1 = x − 1 2 x + 4 ​ ⇔ x 2 − 1 = 2 x + 4 ⇔ x 2 − 2 x − 5 = 0 ⇒ x m ​ = 1 + 6 ​ , x N ​ = 1 − 6 ​ x I ​ = 2 1 + 6 ​ + 1 − 6 ​ ​ = 1

Hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = x 3 − 3 x 2 + 2 . Tồn tại bao nhiêu số nguyên dươngm để bất phương trình f ( sin 2 x + 1 ) ≥ m có nghiệm?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG