Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng y = x+ 1 và đường cong y = x − 1 2 x + 4 ​ . Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN là

Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng y = x+ 1 và đường cong . Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN là

  1. 2

  2. 1

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình x + 1 = x − 1 2 x + 4 ​ ⇔ x 2 − 1 = 2 x + 4 ⇔ x 2 − 2 x − 5 = 0 ⇒ x = 1 + 6 ​ , x = 1 − 6 ​ M ( 1 + 6 ​ ; y ) , N ( 1 − 6 ​ ; y ′ ) h o a ˋ nh đ ọ t r u n g đ i ể m I x = 2 1 + 6 ​ + 1 − 6 ​ ​ = 1

Hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình 

2

Câu hỏi tương tự

Số giao điểm của đồ thị hàm số y = x 4 + x 2 + 3 x − 2 và đường thẳng (d): y=3x-2là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG