Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi m , M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) = 2 x + cos 2 π x ​ trên đoạn [ − 2 ; 2 ] .Giá trị của m + M bằng

Gọi m , M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn . Giá trị của bằng
 

  1. 2

  2. 0

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B f ′ ( x ) = 2 − 2 π ​ sin 2 π x ​ Vì − 2 π ​ ≤ − 2 π ​ sin 2 π x ​ ≤ 2 π ​ ⇔ 0 < 2 − 2 π ​ ≤ 2 − 2 π ​ sin 2 π x ​ ≤ 2 + 2 π ​ ⇒ f ′ ( x ) > 0 , ∀ x ∈ [ − 2 ; 2 ] ⇒ f ( − 2 ) ≤ f ( x ) ≤ f ( 2 ) Hay ta có m = [ − 2 ; 2 ] min ​ f ( x ) = f ( − 2 ) = − 5 ; M = [ − 2 ; 2 ] ma x ​ f ( x ) = f ( 2 ) = 3 Vậy M + m = 3 − 5 = − 2

Đáp án B

Vì 

Hay ta có 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2 x , y = 0 , x = 2 Mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG