Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi M ,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3 1 ​ x 3 − 2 x 2 + 3 x − 3 1 ​ trên đoạn [ 0 ; 2 ] . Tính tổng S = M + m.

Gọi M ,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  . Tính tổng S = M + m.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. y = 3 1 ​ x 3 − 2 x 2 + 3 x − 3 1 ​ ⇒ y ′ = x 2 − 4 x + 3 y ′ = 0 ⇔ [ x = 1 ∈ [ 0 ; 2 ] x = 3  ∈ [ 0 ; 2 ] ​ Ta có: y ( 0 ) = − 3 1 ​ y ( 1 ) = 1 y ( 2 ) = 3 1 ​ ​ ⎭ ⎬ ⎫ ​ ⇒ M = [ 0 ; 2 ] M a x y ​ = 1 ; m = [ 0 ; 2 ] M in y ​ = − 3 1 ​ ⇒ M + m = 1 − 3 1 ​ = 3 2 ​

Chọn C.

 

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = x 3 + 6 x 2 − m 2 x (m là tham số). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG