Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f ( x ) = x + x 9 ​ trên đoạn [ 1 ; 5 ] .Tính giá trịcủa biểu thức A = 4 m − M

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Tính giá trị của biểu thức 
 

  1. 14

  2. 12

  3. 13

  4. 11

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y ′ = 1 − x 2 9 ​ , với ∀ x  = 0 y ′ = 0 ⇔ 1 − x 2 9 ​ = 0 ⇔ x = ± 3 y ( 1 ) = 10 , y ( 3 ) = 6 , y ( 5 ) = 5 + 5 9 ​ = 5 34 ​ Vậy M = 10 , m = 6 nên 4 m − M = 14

 với 

Vậy  nên 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Hỏi hàm số y = f ( f ( x ) ) có bao nhiêu điểm cực trị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG