Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi M ( x 0 ​ ; y 0 ​ ) là điểm thuộc đồ thị hàm số y = lo g 3 ​ x . Tìm điều kiện của x 0 ​ để điểm M nằm phía trên đường thẳng y = 2 .

Gọi M  là điểm thuộc đồ thị hàm số . Tìm điều kiện của  để điểm M nằm phía trên đường thẳng .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Điểm M nằm phía trên đường thẳng y = 2 khi y 0 ​ > 2 ⇔ lo g 3 ​ x 0 ​ > 2 ⇔ x 0 ​ > 9

Chọn A

Điểm M nằm phía trên đường thẳng  khi 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 4 ( sin 2 x + sin 2 x 1 ​ ) + 4 ( sin x + sin x 1 ​ ) − 7 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG