Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi M,C,Đ thứ tự là số mặt, số đỉnh, số cạnh của hình bát diện. Khi đó S = M − C + Đ bằng

Gọi M,C,Đ thứ tự là số mặt, số đỉnh, số cạnh của hình bát diện. Khi đó  bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hình bát diện có số mặt là 8, số đỉnh là 6 và số cạnh là 12. Do đó S = M − C + Đ = 8 − 12 + 6 = 2

Hình bát diện có số mặt là 8, số đỉnh là 6 và số cạnh là 12.

Do đó 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian cho điểm . Viết phương trình mặt phẳng qua và cắt chiều dương của các trục , , lần lượt tại , , sao cho nhỏ nhất với là trọng tâm tam giác .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG