Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi M,C,Đ thứ tự là số mặt, số đỉnh, số cạnh của hình bát diện. Khi đó S = M − C + Đ bằng

Gọi M,C,Đ thứ tự là số mặt, số đỉnh, số cạnh của hình bát diện. Khi đó  bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hình bát diện có số mặt là 8, số đỉnh là 6 và số cạnh là 12. Do đó S = M − C + Đ = 8 − 12 + 6 = 2

Hình bát diện có số mặt là 8, số đỉnh là 6 và số cạnh là 12.

Do đó 

1

Câu hỏi tương tự

đạo hàm của hàm số y = π x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG