Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi s n ​ là số cách viết số tự nhiên n thành tổng của một dãy có tính thứ tự gồm các số 1, 3, 4. Chứng minh rằng s 2 n ​ là số chính phương.

Gọi  là số cách viết số tự nhiên n thành tổng của một dãy có tính thứ tự gồm các số 1, 3, 4. Chứng minh rằng  là số chính phương.

T. Thùy

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: Công thức truy hồi của dãy này là: { s 1 ​ = 1 , s 2 ​ = 1 , s 3 ​ = 2 , s 4 ​ = 4 s n + 4 ​ = s n + 3 ​ + s n + 1 ​ + s n ​ , n ≥ 1 ​ Tính toán trực tiếp, ta thấy rằng: s 2 ​ = 1 2 , s 4 ​ = 2 2 , s 6 ​ = 3 2 , s 8 ​ = 5 2 và dự đoán được s 2 n ​ = F n + 1 2 ​ với F n ​ là dãy Fibonacci. Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp. Với n = 2 thì khẳng định đúng. Giả sử khẳng định đúng đến n = 2m, ta có s 2 m + 2 ​ = s 2 m + 1 ​ + s 2 m − 1 ​ + s 2 m − 2 ​ = ( s 2 m ​ + s 2 m − 2 ​ + s 2 m − 3 ​ ) + s 2 m − 1 ​ + s 2 m − 2 ​ = s 2 m ​ + 2 s 2 m − 2 ​ + s 2 m − 1 ​ + s 2 m − 3 ​ = s 2 m ​ + 2 s 2 m − 2 ​ + ( s 2 m ​ − s 2 m − 4 ​ ) = 2 s 2 m ​ + 2 s 2 m − 2 ​ − s 2 m − 4 ​ = 2 F m + 1 2 ​ + 2 F m 2 ​ − F m − 1 2 ​ = ( F m + 1 ​ + F m ​ ) 2 + ( F m + 1 ​ − F m ​ ) 2 − F m − 1 2 ​ = F m + 2 2 ​ Theo nguyên lý quy nạp, ta có điều phải chứng minh.

Đáp án:

Công thức truy hồi của dãy này là:

Tính toán trực tiếp, ta thấy rằng:  và dự đoán được  với  là dãy Fibonacci. Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp. Với n = 2 thì khẳng định đúng. Giả sử khẳng định đúng đến n = 2m, ta có

Theo nguyên lý quy nạp, ta có điều phải chứng minh.

1

Câu hỏi tương tự

Cho a > 0, b > 0 và a khác 1 thỏa mãn lo g a ​ b = 4 b ​ ; + 3 m u + 3 m u lo g 2 ​ a = b 16 ​ Tính tổng a + b

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG