Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi x 1 ​ , x 2 ​ ( x 1 ​ < x 2 ​ ) là nghiệm của phương trình ( 2 − 3 ​ ) x + ( 2 + 3 ​ ) x = 4 . Khi đó 2019 x 1 ​ + 2020 x 2 ​ bằng

Gọi  là nghiệm của phương trình . Khi đó  bằng

  1. 4039

  2. 1

  3. 2020

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = ( 2 + 3 ​ ) x , t > 0 ta có ( 2 + 3 ​ ) x = t 1 ​ Ta có phương trình t + t 1 ​ = 4 ⇔ t 2 − 4 t + 1 = 0 ⇔ t = 2 ± 3 ​ *Với t = 2 + 3 ​ ⇔ ( 2 + 3 ​ ) x = 2 + 3 ​ ⇔ x = 1 *Với t = 2 − 3 ​ ⇔ ( 2 + 3 ​ ) x = 2 − 3 ​ ⇔ x = − 1 . Vậy x 1 ​ = − 1 , x 2 ​ = 1 Do đó 2019 x 1 ​ + 2020 x 2 ​ = − 2019 + 2020 = 1

Đặt  ta có 

Ta có phương trình 

*Với 

*Với . Vậy 

Do đó 

1

Câu hỏi tương tự

Một tổ có 10 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh từ tổ đó để giữ hai chức vụ tổ trưởng và tổ phó.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG