Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi x 0 ​ là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x − 2 x 2 + x + 3 ​ và đường thẳng y = x. Khi đó x0 bằng

Gọi là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng y = x. Khi đó x0 bằng

  1. = −1.

  2. = 0.

  3. = 1.

  4. = −2.

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hoành độgiao điểm là nghiệm của phương trình x − 2 x 2 + x + 3 ​ = x ⇔ x 2 + x + 3 = x 2 − 2 x ⇒ x = − 1 x 0 ​ = −1.

Hoành độ  giao điểm là nghiệm của phương trình

= −1.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG