Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi z 1 ​ v a ˋ z 2 ​ là hai nghiệm phức của phưong trình z 2 − 2 z + 10 = 0 . Tinh

Gọi  là hai nghiệm phức của phưong trình . Tinh A equals open vertical bar z subscript i superscript 2 close vertical bar plus open vertical bar z subscript i superscript 2 close vertical bar

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình z 2 − 2 z + 10 = 0 ( 1 ) có hai nghiệm phức là z 1 =1 + 3i và z 2 = 1 − 3i. Ta có: . Vậy A = 20.

Phương trình  có hai nghiệm phức là z1=1 + 3i và z2 = 1 − 3i.

Ta có: open vertical bar left parenthesis 1 minus 3 i right parenthesis squared close vertical bar plus open vertical bar left parenthesis 1 plus 3 i right parenthesis squared close vertical bar equals vertical line minus 8 minus 6 i vertical line plus vertical line minus 8 plus 6 i vertical line equals 20.

Vậy A = 20.

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba điểm A ( 3 , 1 , 0 ) ; B ( 2 , 1 , − 1 ) ; C ( x , y , − 1 ) . Tìm tọa độ của C để tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG