Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi z 1 ​ v a ˋ z 2 ​ là hai nghiệm phức của phương trình 4 z 2 − 4 z + 3 = 0 .Giá trị của biểu thức ∣ z 1 ​ ∣ + ∣ z 2 ​ ∣ bằng

Gọi là hai nghiệm phức của phương trình . Giá trị của biểu thức  bằng
 

  1. 3

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình f ( f ( x ) − 1 ) = 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG