Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi là hai nghiệm nguyên dương của bất phương trình . Tính giá trị

Gọi begin mathsize 18px style x subscript 1 comma space x subscript 2 end style là hai nghiệm nguyên dương của bất phương trình begin mathsize 18px style log subscript 2 left parenthesis 1 plus x right parenthesis less than 2 end style. Tính giá trị begin mathsize 18px style P equals x subscript 1 plus x subscript 2 end style

  1. P=6

  2. P=4

  3. P=5

  4. P=3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có: begin mathsize 20px style log subscript 2 left parenthesis 1 plus x right parenthesis less than 2 left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 1 plus x greater than 0 end cell row cell 1 plus x less than 2 squared end cell end table close end style

begin mathsize 20px style left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x greater than negative 1 end cell row cell x less than 3 end cell end table left right double arrow negative 1 less than x less than 3 close end style

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực a,b >1 thỏa mãn điều kiện lo g 2 ​ a + lo g 3 ​ b = 1 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = lo g 3 ​ a + lo g 2 ​ b ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG