Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi là hai nghiệm của phương trình . Giá trị của biểu thức bằng

Gọi begin mathsize 12px style x subscript 1 comma x subscript 2 end style là hai nghiệm của phương trình begin mathsize 12px style log squared x space plus log subscript 3 space x. log space 27 space minus space 4 space equals space 0 end style . Giá trị của biểu thức begin mathsize 12px style log space x subscript 1 space plus space log space x subscript 2 end style bằng

  1. 3.

  2. -3.

  3. -4.

  4. 4.

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án B Phương trình tương đương với : Do vậy theo vi - ét ta có

Lời giải 
Đáp án B 
Phương trình tương đương với :
begin mathsize 12px style log squared x space plus space log space 3 cubed space log subscript 3 x space minus space 4 space equals space 0 space left right double arrow log squared space x plus 3 log 3 log subscript 3 x space minus space 4 space equals space 0 end style
begin mathsize 12px style left right double arrow space log squared space x space plus space 3 log space x space minus space 4 space equals space 0. end style
Do vậy  theo vi - ét ta có begin mathsize 12px style log space x subscript 1 space plus space log space x subscript 2 space equals space minus 3 space. end style

3

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình ⎩ ⎨ ⎧ ​ 3 x 2 + 2 x − 1 < 0 x 3 − 3 x + 1 > 0 ​

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG