Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi z 1 ​ , z 2 ​ là các nghiệm của phương trình 3 z 2 − 5 ​ z + 3 = 0 Tính giá trị của các biểu thức. A = z 1 2 ​ + z 2 2 ​

Gọi là các nghiệm của phương trình
Tính giá trị của các biểu thức.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với Δ = ( − 5 ​ ) 2 − 4.3.3 = − 31 = 31 i 2 , ta có các nghiệm của phương trình là z 1 ​ = 6 5 ​ + 31 ​ i ​ ; z 2 ​ = 6 5 ​ − 31 ​ i ​ Ta có: S = z 1 ​ + z 2 ​ = 3 5 ​ ​ , P = z 1 ​ z 2 ​ = 1

Với , ta có các nghiệm của phương trình là

Ta có: 

straight A equals straight z subscript 1 superscript 2 plus straight z subscript 2 superscript 2 equals open parentheses straight z subscript 1 plus straight z subscript 2 close parentheses squared minus 2 straight z subscript 1 straight z subscript 2 equals straight S squared minus 2 straight P equals 5 over 9 minus 2 equals negative 13 over 9

1

Câu hỏi tương tự

Số phức z = 1 + ( a + 2 ) i là số thuần thực khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG