Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi là 2 nghiệm của phương trình . Khi đó giá trị của là

Gọi begin mathsize 16px style x subscript 1 semicolon x subscript 2 end style là 2 nghiệm của phương trình begin mathsize 16px style 4 to the power of x plus 1 end exponent minus 5.2 to the power of x plus 1 end exponent plus 4 equals 0 end style. Khi đó giá trị của begin mathsize 16px style S equals x subscript 1 plus x subscript 2 end style là

  1. begin mathsize 16px style S equals negative 1 end style

  2. begin mathsize 16px style S equals 0 end style

  3. begin mathsize 16px style S equals 1 end style

  4. begin mathsize 16px style S equals 2 end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt , phương trình đã cho trở thành:

Đặt begin mathsize 16px style 2 to the power of x equals t end style begin mathsize 16px style open parentheses t greater than 0 close parentheses end style phương trình đã cho trở thành:

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hình sau, hình nào là hình chóp cụt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG