Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi x 1 ​ , x 2 ​ à hai nghiệm của phương trình 5 x 2 + 1 + x 2 + 2 x − 1 = 2 5 1 − x . Tính giá trị biểu thức P = x 1 2 ​ 1 ​ + x 2 2 ​ 1 ​ .

Gọi à hai nghiệm của phương trình . Tính giá trị biểu thức .

  1. P = 2.

  2. P = 6

  3. P = -2

  4. P = -6

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

P h ươ n g t r ı ˋ nh t ươ n g đươ n g 5 x 2 + 1 + x 2 + 1 = 5 2 − 2 x + 2 − 2 x X e ˊ t h a ˋ m s o ^ ˊ f ( t ) = 5 t = t = f ′ ( t ) = 5 t ln 5 + 1 > 0 ∀ x ∈ R ⇒ h a ˋ m s o ^ ˊ đ o ^ ˋ n g bi e ^ ˊ n . T a c o ˊ : 5 x 2 + 1 + x 2 + 1 = 5 2 − 2 x + 2 − 2 x ⇔ f ( x 2 + 1 ) = f ( 2 − 2 x ) ⇔ x 2 + 1 = 2 − 2 x ⇔ x 2 + 2 x − 1 = 0 ⇔ [ x 1 ​ = − 1 + 2 ​ x 2 ​ = − 1 − 2 ​ ​ ⇒ x 1 2 ​ 1 ​ + x 2 2 ​ 1 ​ = 6

1

Câu hỏi tương tự

Gieo một con xúc xắc được bảng sau: Số chấm xuất hiện 1 2 3 4 5 6 Số lần 15 20 18 22 10 15 Tính xác ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG