Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi h(t)là mức nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng h ′ ( t ) = 5 1 ​ 3 t + 8 ​ và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 10 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Gọi h(t) là mức nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng   và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 10 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

  1. 4,78 cm

  2. 4,77 cm

  3. 4,76 cm

  4. 4,75 cm

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mực nước sau 10 giây là ∫ 0 10 ​ 5 1 ​ 3 t + 8 ​ d t ≈ 4 , 77 c m .

Mực nước sau 10 giây là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ − 1 2 ​ + 3 m u f ( x ) d x = 2 , ∫ − 1 7 ​ + 3 m u f ( t ) d t = 9 . Gi á tr ị c ủ a ∫ 2 7 ​ + 3 m u f ( z ) d z l à

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG