Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đường y = x 2 − 4 ​ , trục Oxvà đường x = 3 . Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục hoành.

Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đường , trục Ox và đường . Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục hoành.

 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm x 2 − 4 ​ = 0 ⇔ x = ± 2 . Vì đồ thị hàm số y = x 2 − 4 ​ gồm hai nhánh: Nhánh đồ thị tương ứng với x ≥ 2 và nhánh đồ thị tương ứng với x ≤ − 2 , nhưng chỉ có nhánh đồ thị tướng ứng với x ≥ 2 cắt đường thẳng x = 3 nên thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình (H) quanh trục hoành là:

Phương trình hoành độ giao điểm .
Vì đồ thị hàm số  gồm hai nhánh: Nhánh đồ thị tương ứng với  và nhánh đồ thị tương ứng với  , nhưng chỉ có nhánh đồ thị tướng ứng với  cắt đường thẳng  nên thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình (H)  quanh trục hoành là: 

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong có phương trình y = sin 2 x cos 3 x , trục Ox và hai đường thẳng x = 0 , x = 2 π ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG