Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi (H)là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số: y = x 2 − 4 x + 4 , trục tung và trục hoành. Xác định kđể đường thẳng (d)đi qua điểm A(0 ; 4)có hệ số góc kchia (H)thành hai phần có diện tích bằng nhau.

Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số: , trục tung và trục hoành. Xác định k để đường thẳng (d) đi qua điểm A(0 ; 4) có hệ số góc k chia (H) thành hai phần có diện tích bằng nhau.

 

  1. -4

  2. -8

  3. -6

  4. -2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x 2 − 4 x + 4 và trục hoành là: x 2 − 4 x + 4 = 0 ⇔ x = 2 . Diện tích hình phẳng (H)giới hạn bởi đồ thị hàm sô: y = x 2 − 4 x + 4 , trục tung và trục hoành là: S = ∫ 0 2 ​ ∣ ∣ ​ x 2 − 4 x + 4 ∣ ∣ ​ d x = ∫ 0 2 ​ ( x 2 − 4 x + 4 ) d x = ( 3 x 3 ​ − 2 x 2 + 4 x ) ∣ ∣ ​ 0 2 ​ = 3 8 ​ . Phương trình đường thẳng (d)đi qua điểm A(0 ; 4)có hệ số góc kcó dạng: y=k x+4. Gọi Blà giao điểm của (d)và trục hoành. Khi đó B ( k − 4 ​ ; 0 ) . Đường thẳng (d)chia (H)thành hai phần có diện tích bằng nhau khi B ∈ O I và S △ O A B ​ = 2 1 ​ S = 3 4 ​ . ⇔ { 0 < k − 4 ​ < 2 S △ O . A B ​ = 2 1 ​ O A ⋅ OB = 2 1 ​ ⋅ 4 ⋅ k − 4 ​ = 3 4 ​ ​ ⇔ { k < − 2 k = − 6 ​ ⇔ k = − 6.

Chọn C.
Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành là:

Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm sô: , trục tung và trục hoành là: .
Phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A(0 ; 4) có hệ số góc k có dạng: y=k x+4.
Gọi B là giao điểm của (d) và trục hoành. Khi đó .
Đường thẳng (d) chia (H) thành hai phần có diện tích bằng nhau khi .

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = 4 x + 5 8 x 2 + x ​ .Đạo hàm y' của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG