Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi F(x)là nguyên hàm trên R của hàm số : f ( x ) = x 2 . e a x ( a  = 0 ) , sao cho F ( a 1 ​ ) = F ( 0 ) + 1 . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

Gọi F(x) là nguyên hàm trên  của hàm số : 

, sao cho

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ (1)và (2)suy ra :

Từ (1) và (2) suy ra :

   

1

Câu hỏi tương tự

C h ứ n g minh F ( x ) = ∣ x ∣ − ln ( 1 + ∣ x ∣ ) l a ˋ n gu y e ^ n h a ˋ m c ủ a f ( x ) = 1 + ∣ x ∣ x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG