Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

G ọ i (d) l à đườ ng th ẳ ng qua M(1;1) v ớ i h ẹ̉ s ố g ó c k<0 . Gi ả s ử (d) c ắ t Ox , Oy ta ì A v à b . Tinh th ể tich kh ố i tr ò n xoay sinh b ở i ΔOAB khi quanh tr ụ c Oy. X á c đị nh k để kh ố i tr ò n xoay đó c ó th ể t í ch nh ỏ nh ầ t.

Gi (d) là đường thng qua M(1;1) vi hẹ̉ s góc k<0. Gi s (d) ct Ox, Oy taì A và b.
 

Tinh th tich khi tròn xoay sinh bi ΔOAB khi quanh trc Oy. Xác định k để khi tròn xoay đó có th tích nh nht.

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ph ươ ng tr ì nh đườ ng th ẳ ng (d) đượ c cho b ở i: (d): y = k ( x - 1)+1 . Vi(d)∩Ox={A} , toa độ A l à nghi ệ m h ệ ph ươ ng tr ì nh: Vì (d) ∩Oy={B} , to ạ độ B l à nghi ệ m h ệ ph ươ ng tr ì nh: G ọ i V oy l à th ể t í ch sinh b ở i ΔOAB khi quanh tr ụ c Oy , để x á c đị nh V oy S ử d ụ ng h ệ qu ả c ủ a b à i to á n 1 , ta đượ c:

Phương trình đường thng (d) được cho bi:
(d): y=k(x-1)+1.
Vi(d)∩Ox={A}, toa độ A là nghim h phương trình:

open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell straight y equals straight k left parenthesis straight x minus 1 right parenthesis plus 1 end cell row cell straight y equals 0 end cell end table not stretchy rightwards double arrow straight A open parentheses fraction numerator straight k minus 1 over denominator straight k end fraction comma 0 close parentheses close

Vì (d) ∩Oy={B}, to độ B là nghim h phương trình:

open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell y equals k left parenthesis x minus 1 right parenthesis plus 1 end cell row cell x equals 0 end cell end table not stretchy rightwards double arrow B left parenthesis 0 comma 1 minus k right parenthesis close

Gi Voy là th tích sinh bi ΔOAB khi quanh trc Oy, để xác định Voy 
S dng h qu ca bài toán 1 , ta được:

straight V subscript Oy equals 1 third pi open parentheses fraction numerator straight k minus 1 over denominator straight k end fraction close parentheses squared. left parenthesis 1 minus straight k right parenthesis equals pi over 3 open parentheses 1 over straight k squared minus 3 over straight k minus straight k plus 3 close parentheses text .  end text

 

 

2

Câu hỏi tương tự

Một viên đạn được bắn theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 29,4 m/s. Gia tốc trọng trưởng là 9,8 m/s 2 . Tính quãng đường S viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi chạm đất

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG