Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A(-2;-1;1) và song song với mặt phẳng (P):2x+y+z-5=0 , cắt trục tung tại điểm B. Tìm tọa độ của B.

Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A(-2;-1;1) và song song với mặt phẳng (P):2x+y+z-5=0, cắt trục tung tại điểm B. Tìm tọa độ của B.

  1. B = (0;4;0)

  2. B = (0;-2;0)

  3. B = (0;2;0)

  4. B =(0;-4;0)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.B =(0;-4;0)

ĐÁP ÁN D. B =(0;-4;0) 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG