Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi D là miền được giới hạn bởi các đường y = − 3 x + 10 , y = 1 , y = x 2 và D nằm ngoài parabol y = x 2 . Khi cho D quay xung quanh trục Ox, ta nhận được vật thể tròn xoay có thể tích là:

Gọi D là miền được giới hạn bởi các đường   và D nằm ngoài parabol  . Khi cho D quay xung quanh trục Ox, ta nhận được vật thể tròn xoay có thể tích là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo hình vẽ, Dlà miền gạch chéo. Do đó ta có thể tích vật thể tròn xoay nhận được V = V 1 ​ + V 2 ​ − V 3 ​ , trong đó: V 1 ​ là thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng D 1 ​ quay quanh Ox, với D 1 ​ giới hạn bởi các đường y = x 2 ; y = 0 ; x = 1 ; x = 2 V 2 ​ là thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng D 2 ​ quay quanh Ox, với D 2 ​ giới hạn bởi các đường y = − 3 x + 10 ; y = 0 ; x = 2 ; x = 3 V 3 ​ là thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng D 3 ​ quay quanh Ox, với D 3 ​ giới hạn bởi các đường y = 1 ; y = 0 ; x = 1 ; x = 3 Suy ra:

Theo hình vẽ, D là miền gạch chéo.
Do đó ta có thể tích vật thể tròn xoay nhận được  , trong đó:
  là thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng   quay quanh Ox , với  giới hạn bởi các đường  
  là thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng   quay quanh Ox , với  giới hạn bởi các đường  
  là thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng  quay quanh Ox , với  giới hạn bởi các đường

Suy ra:

1

Câu hỏi tương tự

Nhân dịp lễ, nhà trường tổ chức cho các học sinh mở các gian hàng bán thức ăn hoặc vật phẩm trong khuôn viên nhà trường. Lớp 11A1 dự định làm một gian hàng ẩm thực trong dịp lễ này. Để cho gian hang c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG